Đại học Y Đại Liên
shadow

Đại học Y Đại Liên

Đại học y Đại Liên được thành lập vào năm 1957, ban đầu có tên là Cao đẳng y Quảng Đông. Năm 1949, trường hợp nhất với trường Đại học Đại Liên và được đổi tên thành Đại học Y Đại Liên.