Đại học Lâm Nghiệp Bắc Kinh, Trung Quốc
shadow

Đại học Lâm Nghiệp Bắc Kinh, Trung Quốc

Đại học lâm nghiệp Bắc Kinh (BFU) được thành lập năm 1902 với tên gọi Học đường Sư phạm Nông Nghiệp. Năm 1952, Đại học nông nghiệp Bắc Kinh và Viện nông học Hà Bắc hợp lại thành Viện lâm học Bắc Kinh. Năm 1985, trường đổi tên thành Đại …